Informasjon om felling av trær

Publisert av Monica Lien Kjønsø den 28.04.20. Oppdatert 06.03.24.
"Ut over regelverket for «hule eiker» har kommuneplanens bestemmelser også juridisk bindende formålsparagrafer: § 21 Naturmangfold (PBL § 11-9 nr. 6) Innenfor byggeområder for bolig, byggeområder for fritidsbebyggelse og landbruks-, natur- og friluftsområder for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse, skal eiketrær med en diameter over 40 cm eller omkrets over 125 cm bevares.
Det tillates ikke tiltak nærmere dryppsonen til treet enn 1,0 meter."