§ 1 FORMÅL

Velforeningen er eier av fellesarealene, som blir utskilt som eget gårds- og bruksnummer. Velforeningen skal i første rekke ivareta medlemmenes interesser hva angår fellesarealene.

 

§ 2

Hver eier har plikt og rett til å være medlem av Velforeningen. Ved salg av og eventuelle avstemninger om disposisjoner av fellesarealet har hver eier 1 (en) stemme. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

 

§ 3:

Medlemmene plikter å betale den til en hver tid fastsatte kontingent. Ubetalt kontingent og gebyrer som er påløpt ved manglende kontingentinnbetaling, er å betrakte som en heftelse på medlemmets eiendom i Velforeningen. Betalingsfristen for velkontingenten skal være 1 måned. Ved utsendelse av 2. purring, skal det varsles om at hele fordringen vil gå til rettslig inkasso dersom den ikke blir betalt innen fristen, og at dette vil medføre ytterligere økonomiske belastninger. Betalingsfrist for purringer skal være 2 uker. Etter søknad, og i spesielle tilfelle, kan styret innvilge redusert kontingent, ned til 25 % av vanlig kontingent. Etter søknad kan styret innvilge forlengede betalingsfrister, evt. avtale en nedbetalingsplan for skyldig kontingent og gebyrer.

 

§ 4

Hver eier er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når han/hun sitter i styret. Styret består av leder, nestleder, sekretær samt fem styremedlemmer som også er feltledere. Leder, nestleder og sekretær må komme fra minst to av feltene. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at leder, sekretær og to styremedlemmer (feltledere) velges ett år. Nestleder og tre styremedlemmer (feltledere) velges det påfølgende år. Felten e velger selv leder og nestleder til sitt lokalutvalg. Nestleder møter som varamedlem i styret hvis feltleder har forfall. Nestlederne kan også innkalles som varamedlemmer for andre styremedlemmer. For at styrets vedtak skal være gyldig, må minst fire av styrets medlemmer være tilstede. Styret kan ikke treffe avgjørelser av økonomisk betydning for medlemmer ut over nødvendige utgifter som utredes av medlemskontingenten. Valgkomiteen består av leder og to medlemmer som velges for to år av gangen. Minst to av feltene må være representert i valgkomiteen. Valgkomitéen skal bistå etter forespørsel fra styret.

 

§ 5

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet skal behandle beretning og regnskap for foregående år og vedta budsjett for inneværende år. Det foretas valg av styre og valgkomité. Hvert medlem kan ha med 1 stemmefullmakt. Regnskap, beretning og innkomne forslag skal være distribuert til medlemmene minst 14 dager før møtet finner sted. Årsmøtet fastsetter velkontingenten. Velforeningen skal benytte autorisert regnskapsbyrå til forretningsførsel og regnskap. Styret velger en økonomiansvarlig ved konstituering. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret eller minst 10% av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal være distribuert minst 21 dager før møtet finner sted. Dette årsmøtet kan bare behandle sakene som er kunngjort i innkallelsen. Årsmøtet skal holdes snarest mulig og senest innen 6 uker etter at kravet er fremsatt skriftlig til styret. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig på samme måte som ordinært årsmøte.

 

§ 6

Medlemsmøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 10 % av medlemmene ber om det. Innkalling til medlemsmøter skal også være distribuert minst 14 dager før møtet finner sted. Et medlemsmøte for hvert felt (feltmøte) avholdes før fristen for å sende inn forslag til årsmøtet utløper.

 

§ 7

Alle avgjørelser av økonomisk betydning for medlemmene og/eller avgjørelser som endrer bruken av fellesarealer, skal treffes på årsmøtet eller medlemsmøter. Vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall på årsmøtet. Endringsforslag må være distribuert til medlemmene minst 14 dager før møtet finner sted.

 

§ 8

Det er bare medlemmer av Velforeningen som kan eie garasje på Velforeningens område. Hvert medlem har kun anledning til å eie 1 garasje. Medlemmer som ikke har garasje, har anledning til å avmerke en fast parkeringsplass på en av Velforeningen parkeringsplasser. Styret skal godkjenne den ønskede parkeringsplassen før merking. Det er ikke tillatt å hensette tilhengere, campingvogner og liknende for en lengre periode på Velforeningens parkeringsplasser.

 

§ 9

Eventuelle klager eller spørsmål rettes skriftlig til styrets leder.

 

§ 10

Angående inngjerding av eiendommene vises det til kommunens reguleringsplan.

 

§11

Det er en forutsetning at Velforeningen utvides til å gjelde huskjøpere i senere byggetrinn.

 

Vedtektene sist endret av årsmøtet i 2016