Konto 2000 Kapital SBVel
Dette er velforeningens oppsparte midler. Kapitalen kan anvendes til å avholde kostnader som ikke kan inneholdes i det gjeldende årsbudsjettet og hvor det ikke er avsatt egnede oppsparte midler. 

Konto 2020 Fellesareal og treskjøtsel
Drift av f​ellesarealer og treskjøtsel. Kapital er fortrinnsvis avsatt til felling av store/vanskelige trær som må felles på grunn av sykdom eller liknende når arbeidet er for omfattende eller krevende for dugnad. Annet vedlikehold kan også være aktuelt.

Konto 2021 Strand
Drift av stranden. Kapital er avsatt til større vedlikeholds- og fornyelsekostnader som forskjønning, sand, benker, badeflåte og liknende.

Konto 2022 Lekeplasser
Drift av lekeplasser. Kapital er avsatt til løpende vedlikeholdskostnader som overstiger beløp avsatt i det gjeldende årsbudsjettet samt utskiftning/oppgraderinger av apparater.

Konto 2024 Langsiktig vedlikehold
Oppsparing til større vedlikeholdsoppgaver som overstiger beløp avsatt i det gjeldende årsbudsjettet. Dette er velforeningens reservefond/strategiske midler.

Konto 2026 Ballbane

Drift av ballbanen ved Måkeveien/Dueveien. Kapital er avsatt til løpende vedlikeholdskostnader som overstiger beløp avsatt i det gjeldende årsbudsjettet.

Konto 2027 Fellesstrøm/belysning
Reguleringskonto for overskudd/underskudd i forhold til hva som kreves inn for fellesstrøm samt kapital krevd inn for kontroll av strømanlegget i garasjene. Sistnevnte er årsaken til den store positive sum i 2017.

Konto 2028 Felt 2 vedlikehold av garasjer

Kapitalen tilhører garasjelaget på Felt 2 og er løpende akkumulert gjennom oppkreving av ekstra kontingent fra medlemmene. Velforeningen bistår med forvaltning av kapitalen.

Konto 2029 Trafikktiltak
Oppsparing til vedlikehold og etablering av trafikktiltak som overstiger beløp avsatt i det gjeldende årsbudsjettet.

Konto 2040 Kontroll av lekeplasser
Oppsparing til kontroll av lekeplasser som overstiger beløp avsatt i det gjeldende årsbudsjettet. Konto lukkes i 2018 og saldoen overføres til konto 2022.